Buku Lopatulika 1992

Zekariya 7:10 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

musazunza mkazi wamasiye, kapena ana amasiye, mlendo kapena waumphawi; ndipo nnena mmodzi wa inu alingirire m'mtima mwace kumcitira coipa munthu mnzace.

Zekariya 7

Zekariya 7:7-14