Buku Lopatulika 1992

Zekariya 13:6 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo wina akati kwa iye, Zipsera izi m'manja mwako nza ciani? adzayankha, Ndizo za mabala anandilasa m'nyumba ya ondikonda.

Zekariya 13

Zekariya 13:5-9