Buku Lopatulika 1992

Zefaniya 2:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo adzatambasulira dzanja lace kumpoto nadzaononga Asuri, nadzasanduliza Nineve akhale bwinja, wouma ngati cipululu.

Zefaniya 2

Zefaniya 2:7-15