Buku Lopatulika 1992

Yuda 1:11 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Tsoka kwa iwo! pakuti anayenda m'njira ya Kaini, ndipo anadziononga m'cisokero ca Balamu cifukwa ca kulipira, natayika m'citsutsano ca Kore,

Yuda 1

Yuda 1:8-13