Buku Lopatulika 1992

Rute 3:11 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo tsopano, mwana wanga, usaope; ndidzakucitira zonse unenazi; pakuti onse a pa mudzi wa anthu a mtundu wanga adziwa kuti iwe ndiwe mkazi waulemu.

Rute 3

Rute 3:1-18