Buku Lopatulika 1992

Rute 2:22 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Nati Naomi kwa Rute mpongozi wace, Ncabwino, mwana wanga, kuti uzituruka nao adzakazi ace, ndi kuti asakukomane m'munda wina uti wonse.

Rute 2

Rute 2:16-23