Buku Lopatulika 1992

Rute 2:15 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo ataumirira kukatola khunkha, Boazi analamulira anyamata ace ndi kuti, Atole khunkha ngakhale pakati pa mitolo, musamcititse manyazi.

Rute 2

Rute 2:5-23