Buku Lopatulika 1992

Rute 2:1 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo Naomi anali nave mbale wa mwamuna wace, ndiye munthu mwini cuma cambiri wa banja la Elimeleki; dzina lace ndiye Boazi.

Rute 2

Rute 2:1-5