Buku Lopatulika 1992

Nahumu 3:16 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Wacurukitsa amalonda ako koposa nyenyezi za kuthambo; cirimamine anyambita, nauluka, nathawa.

Nahumu 3

Nahumu 3:7-19