Buku Lopatulika 1992

Mika 3:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

inu amene mudana naco cokoma ndi kukondana naco coipa; inu akumyula khungu lao pathupi pao, ndi mnofu wao pa mafupa ao;

Mika 3

Mika 3:1-8