Buku Lopatulika 1992

Marko 13:24 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Koma m'masikuwo, citatha cisautso cimeneco, dzuwa lidzadetsedwa, ndi mwezi sudzapatsa kuunika kwace,

Marko 13

Marko 13:22-34