Buku Lopatulika 1992

Malaki 2:4 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo mudzadziwa kuti ndatumiza lamulo ili kwa inu, kuti cipangano canga cikhale ndi Levi, ati Yehova wa makamu.

Malaki 2

Malaki 2:1-6