Buku Lopatulika 1992

Macitidwe 19:25 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

amenewo iye anawasonkhanitsa pamodzi ndi amisiri a nchito yomweyo, nati, Amuna inu, mudziwa kuti ndi malonda awa ife tipeza cuma cathu.

Macitidwe 19

Macitidwe 19:20-33