Buku Lopatulika 1992

Macitidwe 14:6 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

iwo anamva, nathawira ku midzi ya Lukaoniya, Lustra ndi Derbe, ndi dziko lozungulirapo:

Macitidwe 14

Macitidwe 14:5-14