Buku Lopatulika 1992

Luka 3:17 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

amene couluzira cace ciri m'dzanja lace, kuti ayeretse padwale pace, ndi kusonkhanitsa tirigu m'ciruli cace; koma mankhusu adzatentha m'moto wosazima.

Luka 3

Luka 3:14-19