Buku Lopatulika 1992

Levitiko 9:22 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo Aroni anakweza dzanja lace kulozera anthu, nawadalitsa; natsika kuja anapereka nsembe yaucimo, ndi nsembe yopsereza, ndi nsembe zoyamika.

Levitiko 9

Levitiko 9:14-24