Buku Lopatulika 1992

Hagai 1:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo Hagai mthenga wa Yehova m'uthenga wa Yehova ananena ndi anthu, ndi kuti, Ine ndiri nanu, ati Yehova.

Hagai 1

Hagai 1:11-15