Buku Lopatulika 1992

Genesis 8:10 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo analinda masiku ena asanu ndi awiri; naturutsanso njiwayo m'cingalawamo;

Genesis 8

Genesis 8:6-18