Buku Lopatulika 1992

Eksodo 29:8 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo ubwere nao ana ace amuna ndi kuwabveka maraya am'kati.

Eksodo 29

Eksodo 29:1-10