Buku Lopatulika 1992

Eksodo 18:23 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ukacite cinthuci, ndi Mulungu akakuuza cotero, udzakhoza kupirira, ndi anthu awa onse adzapita kwao mumtendere.

Eksodo 18

Eksodo 18:21-27