Buku Lopatulika 1992

Aroma 8:30 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

ndipo amene iye anawalamuliratu, iwo anawaitananso; ndimo iwo amene iye anawaitana, iwowa anawayesanso olungama; ndi iwo amene iye anawayesa olungama, 5 iwowa anawapatsanso olemerero.

Aroma 8

Aroma 8:26-31