Buku Lopatulika 1992

Aroma 13:8 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Musakhale ndi mangawa kwa munthu ali yense, koma kukondana ndiko; pakuti iye amene akondana ndi mnzace wakwanitsa lamulo.

Aroma 13

Aroma 13:1-9