Buku Lopatulika 1992

Aroma 13:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Tiyendeyeode koyenera, monga usana; si m'madyerero ndi kuledzera ai, si m'cigololo ndi conyansa ai, si mu ndeu ndi nkhwidzi ai.

Aroma 13

Aroma 13:9-14