Buku Lopatulika 1992

Amosi 1:12 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

koma ndidzatumiza moto pa Temani, udzanyeketsa nyumba zacifumu za Bozira.

Amosi 1

Amosi 1:8-13