Buku Lopatulika 1992

Akolose 1:6 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

umene udafikira kwa inu; monganso m'dziko lonse lapansi umabala zipatso, numakula, monganso mwa inu; kuyambira tsikulo mudamva nimunazindildra cisomo ca Mulungu m'coonadi;

Akolose 1

Akolose 1:5-13