Buku Lopatulika 1992

Ahebri 6:17 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Momwemo Mulungu, pofuna kuonetsera mocurukira kwa olowa a lonjezano kuti cifuniro cace sicisinthika, analowa pakati ndi lumbiro;

Ahebri 6

Ahebri 6:15-20