Buku Lopatulika 1992

Ahebri 12:2 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Yesu, ameneyo, cifukwa ca cimwemwe coikidwaco pamaso pace, anapirira mtanda, nanyoza manyazi, nakhala pa dzanja lamanja la mpando wacifumu wa Mulungu,

Ahebri 12

Ahebri 12:1-3