Buku Lopatulika 1992

Ahebri 1:9 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Mwakonda cilungamo, ndi kudana naco coipa;Mwa ici Mulungu, ndiye Mulungu wanu, wakudzozaniNdi mafuta a cikondwerero ceni ceni koposa anzanu.

Ahebri 1

Ahebri 1:2-14