Buku Lopatulika 1992

Agalatiya 5:19 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo nchito za thupi zionekera, ndizo dama, codetsa, kukhumba zonyansa, kupembedza mafano,

Agalatiya 5

Agalatiya 5:9-26