Buku Lopatulika 1992

Agalatiya 5:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Pakuti adakuitanani inu, abale, mukhale mfulu; cokhaco musacite nao ufulu wanu cothandizira thupi, komatu mwa cikondi citiranani ukapolo.

Agalatiya 5

Agalatiya 5:12-20