Buku Lopatulika 1992

Aefeso 6:13 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Mwa ici mudzitengere zida zonse za Mulungu, kuti mudzakhoza kuima citsutsire pofika tsiku loipa, ndipo, mutacita zonse, mudzacirimika.

Aefeso 6

Aefeso 6:7-23