Buku Lopatulika 1992

2 Akorinto 8:24 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Cifukwa cace muwatsimikizire iwo citsimikizo ca cikondi canu, ndi ca kudzitamandira kwathu pa inu pamaso pa Mipingo.

2 Akorinto 8

2 Akorinto 8:17-24