Buku Lopatulika 1992

2 Akorinto 11:23 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Kodi ali atumiki a Kristu? (ndilankhula monga moyaruka), makamaka ine; m'zibvutitso mocurukira, m'ndende mocurukira, m'mikwingwirima mosawerengeka, muimfa kawiri kawiri.

2 Akorinto 11

2 Akorinto 11:21-24