Buku Lopatulika 1992

1 Yohane 2:4 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Iye wakunena kuti, Ndimdziwa iye, koma wosasunga malamulo ace, ali wabodza, ndipo mwa iye mulibe coonadi;

1 Yohane 2

1 Yohane 2:1-13