Buku Lopatulika 1992

1 Timoteo 5:22 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Usafulumira kuika manja pa munthu ali yense, kapena usayanjana nazo zoipa za eni; udzisunge wekha woyera mtima.

1 Timoteo 5

1 Timoteo 5:18-25