Buku Lopatulika 1992

1 Mbiri 26:4 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo Obedi Edomu anali nao ana, woyamba Semaya, waciwiri Yozabadi, wacitatu Yowa, wacinai Sakara, wacisanu Netaneli,

1 Mbiri 26

1 Mbiri 26:1-13