Buku Lopatulika 1992

1 Mafumu 22:35 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo nkhondo inakula tsiku lomwelo, ndipo mfumu inagwirizidwa m'gareta mwace kupenyana ndi Aaramu, natsirizika madzulo; ndipo mwazi unaturuka m'bala pa phaka la gareta.

1 Mafumu 22

1 Mafumu 22:30-40