Buku Lopatulika 1992

1 Akorinto 2:4 Buku Lopatulika 1992 (BL92)

Ndipo mau anga ndi kulalikira kwanga sanakhala ndi mau okopa a nzeru, koma m'cionetso ca Mzimu ndi ca mphamvu;

1 Akorinto 2

1 Akorinto 2:1-5