Statenvertaling

Maleachi 3:17 Statenvertaling (SV1750)

En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient.

Maleachi 3

Maleachi 3:8-18