Statenvertaling

Jozua 5:9 Statenvertaling (SV1750)

Verder sprak de HEERE tot Jozua: Heden heb Ik den smaad van Egypte van ulieden afgewenteld; daarom noemde men den naam dier plaats Gilgal, tot op dezen dag.

Jozua 5

Jozua 5:1-11