Statenvertaling

Hebreeën 10:8 Statenvertaling (SV1750)

Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);

Hebreeën 10

Hebreeën 10:7-13