NBG-vertaling 1951

Lucas 17:20 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is;

Lucas 17

Lucas 17:18-28