NBG-vertaling 1951

Haggai 2:3 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Zeg tot Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester, en tot het overblijfsel des volks:

Haggai 2

Haggai 2:1-11