Ариун Библи, 2004

Зехариа 14:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв Египетийн гэр ирэхгүй, орохгүй бол тэдний дээр бороо хур орохгүй юм. Майхан Баярыг тэмдэглэхээр ирдэггүй үндэстнүүдийг ЭЗЭНий цохих гамшиг нь энэ байх юм.

Зехариа 14

Зехариа 14:13-20