Ариун Библи, 2004

Зехариа 1:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь ЭЗЭН надад дөрвөн дархныг үзүүлэв.

Зехариа 1

Зехариа 1:17-21