Ариун Библи, 2004

Зефаниа 3:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний эсрэг тэрсэлсэн та нарын бүх үйлдлээс болжямар ч ичгүүрийг тэр өдөр та нар мэдрэхгүй байх болно.Учир нь Би та нарын дундаас бардам, хөөрүү хүмүүсийг чинь зайлуулахадта нар Миний ариун уулан дээр дахин хэзээ ч ихэмсэг байхгүй.

Зефаниа 3

Зефаниа 3:7-17