Ариун Библи, 2004

Зефаниа 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс далайн эрэг нь хоньчдод зориулж агуйтай,хонин сүрэгт зориулж хороотой бэлчээрүүд болно.

Зефаниа 2

Зефаниа 2:1-8