Ариун Библи, 2004

Зефаниа 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эзэн БУРХАНы өмнө чимээгүй бай!Учир нь ЭЗЭНий өдөр ойрхон байна.Учир нь ЭЗЭН тахилыг бэлтгэсэн,Тэр Өөрийн зочдоо ариусгасан.

Зефаниа 1

Зефаниа 1:2-16