Ариун Библи, 2004

Үйлс 7:50 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ бүх зүйл Миний мутраар бүтээгдээгүй гэж үү?»”гэсэн байдаг.

Үйлс 7

Үйлс 7:42-54