Ариун Библи, 2004

Үйлс 6:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэвч тэд түүний Сүнс болон мэргэн ухаанаар ярьж байсныг сөрж чадсангүй.

Үйлс 6

Үйлс 6:7-12